Asas- asas umun dan khusus dalam UU No. 12Tahun 2006

Asas- asas umun dan khusus dalam UU No. 12Tahun 2006

Adapun asas-asas yang dianut dalamundan-undang ini sebagai berikut:

Asas ius sangius (law of the blood)adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara kelahiranAsas ius soli (law of the soil) secara trbatas adalah asas yang menentukan kewargnegaraan seorang berdasarkan negara tempat kelahiran .yang diberlakukan terbatas bagi ana-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undeng-undengSelain asas tersebut diatas ada beberapa asas khusus penyusun undagn-undang tentang kewarganegaraan RI

Asas kepentingan nasionan adalah asas yang menentukan bahwa peraturaan kewarganegaraan mengutamakan kepentingna negara indonesia yang bertekat memepertahankan kedaulatan negara kesatuan memeilikicitacita dan tujuan sendiri

Asas perlindunganmaksimum adalah asas usng menentukakn bahwa pemerinta wajib memeberikan perlindungan penuh pada setiap warga negar indonesia dalamkeadaan apapun baik dalammaupun luar negeriAsas perasamaan di dalam hukum danpemrintah adlah asa yang menentukan bahwa setiap warga negar indonesia mendapakan bahwa setiap warga negaramendapatkan perlakuanyang sama di dalam hukum dan pemerintahan

Asa keberadaan substantif adalah prosedur pewarganegaraan seorang tidak bersifat administratif tapi juga besertai substansi dan syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya

Asasnodiskriminatif adalah asa yangtidak membedakan perlakuan dalam segalaha lihwal yang berhubngan dengan waraga negara atas dasar suku ,ras ,agama,golongan,jenis kelamin dan gender.

Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin,melindungi dan memeuliakan hak asasi manusiapada umumnya dan hakwarga negara pada khususnya.Asas keterbukaan adalah asasyangmenentukan bahwa dalamsegala hal ihwal yagn berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka

Asas publisistas adalah asas yangmenentukan bahwa seorang yang memeperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

Adapun pokok yang mengatur dalam UU No.12 tahun 2006 meliputi :

Siapa yang menjad warga negar indonesiaSyarat dan tata cara memeperoleh kewarganegaraan Rikehilangan kewarganegaraan RISyarat dan cara memeperoleh kembali keawrganegaraan RIKetentutan pidana

0 Response to "Asas- asas umun dan khusus dalam UU No. 12Tahun 2006"

Posting Komentar